Vår utbildning i produktionslogistik syftar till att ge deltagarna kunskap och förståelse för produktionsstyrningens påverkan på företagets effektivitet och lönsamhet samt en allmän kunskap om vad logistik är. Deltagarna skall känna till de viktigaste begreppen och sambanden inom produktionslogistik och planering samt principer och metoder för styrning av produktion och material. Utbildningen genomförs som en blandning mellan teori och praktiska övningar som varvas med mycket diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Det som hanteras i utbildningen:

Logistikens grunder
Vi förklarar logistikbegreppet, grundläggande termer som används och olika nyckeltal. Vidare diskuterar vi hur försäljnings- och produktionsplanering hänger ihop via verksamhets- och huvudplanering och hur olika angreppssätt påverkar hela företagets effektivitet och lönsamhet. Introduktionen avslutas med en kort industriell överblick där vi tittar på olika produktionsfilosofier, vad som utmärker dem, när de olika filosofierna är lämpliga och hur man kan kombinera delar av dem för att skapa en så effektiv verksamhet som möjligt. Vi kommer löpande under kursen ta upp hur arbetet med logistik påverkas av olika produktionsprinciper.

Lager
Kursen fortsätter med genomgång och praktiska övningar kring lager. Vi diskuterar varför man har lager och vilka olika typer av lager det finns. Vi går speciellt in på säkerhetslager och definierar bland annat säkerhetslager som antal eller ledtid och vad de olika innebär för företaget. Vi diskuterar kring synen på lager i olika produktionsfilosofier (främst lean kontra massproduktion).

Layouter, flöden
Vi går igenom olika produktionsupplägg och hur de påverkar planering, partistorlekar, flödeshastighet flexibilitet, störningsidentifiering/hantering och organisation runt produktionen. Vi genomför enkla praktiska övningar för att illustrera layoutens påverkan på flödet och vi kopplar på synen på layouter och flöden i lean. Vi går även genom vad som menas med flaskhalsstyrning och hyr synen på produktivitetsmätningar på enskilda processer påverkar den totala effektiviteten i företaget.

Ekonomisk påverkan
Vi diskuterar kring totalkostnaden för en produktion och definierar begrepp som påverkar totalkostnaden för ett flöde. Vi definierar ekonomiska samband som t ex lagerränta, kapitalbindning och ekonomisk orderkvantitet.

Produktionsplanering
Vi går genom olika planeringsmetoder (Beställningspunkt, Kanban, MRP) och principer för planering (framåt resp. bakåtplanering) och när metoder och principer passar att använda. Vi genomför ett simuleringsspel där vi visar på hur kanban fungerar. Förutom kunskap om metoder kommer deltagarna att ha förståelse för vikten av rätt värden i planeringssystem för att kunna planera på ett riktigt sätt.

Analyser
Vi går genom ABC-klassificering, vad det innebär, hur det praktiskt används och hur en ABC-klassificering påverkar arbetet och resultatet. Vi presenterar vi Värdeflödesanalysen (VFA) som ett verktyg för att visualisera helheten och en utgångspunkt för förbättringsarbete i produktionen.

Återkoppling till lean
Vi går genom grundprinciper inom lean och hur de påverkar logistiken, standardisering, efterfrågestyrning, rätt från mig, långsiktigt tänkande (prioritetsordning: kvalitet, leverans, ekonomi). Hur planeringens roll förändras med ett leaninförande diskuteras och planeringens delvis nya roll förklaras.

Utbildningen vänder sig till planerare, logistiker, inköpare, produktionstekniker, produktionsledare, samordnare i produktionen eller andra som arbetar inom