Denna utbildning syftar till att ge grundläggande kunskaper om hur företag kan och bör arbeta med miljöanpassad konstruktion och därigenom minska miljöbelastningen under hela produktens livscykel. I dagens samhälle blir det allt mer fokus på vad produkterna består av och hur de ska återvinnas. Genom att lära sig utforma ett arbetssätt som innebär en systematisk genomgång av risker och livscykelbedömningar så kan man minimera miljöpåverkan.

Efter genomförd utbildning så skall deltagarna ha förståelse för miljöteknik i samband med produktion och produktutveckling och för hur miljöledningssystem fungerar. Kunskap om hur en livscykelanalys utförs samt att veta hur man möjliggör återvinning.

Utbildningen omfattar en dag och följande moment ingår:

• Miljöpolicy
• Helhetssyn
• Miljöanpassad konstruktion
• Ekostrategihjulet
• LCA
• Miljö FMEA
• Miljöbelastningstal
• Återvinningstrappan
• Materialval
• Restriktioner och kemikalier i produktutveckling

Utbildningen vänder sig till inköpare, konstruktörer, produktionstekniker, beredare.