Ett helt nytt Leanspel för Administration har utvecklats där deltagarna själva får uppleva hur Leans principer påverkar resultatet inom administrativa processer eller vid produktion av tjänster. Avsikten är att skapa helhetssyn och förståelse för grundprinciperna bakom Lean.

Innehåll och omfattning:

Utbildningen omfattar en dag. Efter en inledande information om Lean genomförs Leanspelet där man simulerar administrationen i en verksamhet. Under spelets gång får deltagarna vara med att fatta ett antal olika beslut om förändringar som påverkar verksamhetens resultat och lönsamhet. Kursupplägget innebär aktivt deltagande, där praktiska tillämpningar av Leans olika principer varvas med diskussioner om hur dessa påverkar utfallet och hur man tar nästa förbättringssteg enligt Leanfilosofin. På kort tid får deltagarna en helhetssyn och förståelse för Lean i administrationen.

I Leanspelet demonstreras principer som:

– Utgå från kundvärdet – inte utifrån vad som är enkelt för verksamheten
– Identifiera värdeflödet och reducera slöserier
– Du är inte bättre än svagaste länken
– Skapa flöde i kvarstående steg och minimera störningar
– Använda Leanverktygen
– Ständiga förbättringar
– Gruppens kraft och dynamik

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar med administrativa processer både i producerande företag och i tjänsteföretag.