EMC grundkurs – En dag om elektromagnetisk kompatibilitet

EMC- Elektromagnetisk kompatibilitet är ett samlingsbegrepp för hur en apparat hanterar oönskad generering, spridning och mottagning av elektromagnetisk energi. Utbildningen ger en grundläggande förståelse för de EMC-¬problem som kan uppstå samt vilka åtgärder som kan vidtas för att minska dessa. Vi går igenom dagens EMC-krav och hur en ”störsäker” funktion kan skapas för apparater och installationer. Utbildningen hjälper dig också att klara av kraven för CE-märkning, då alla elektriska/elektroniska produkter måste CE-märkas för att få släppas ut på den europeiska marknaden.

Grundkursen omfattar en dag och behandlar följande områden:

Introduktion
– EMC allmänt
– Elektromagnetisk smog
– Prov med ESD-pistol

Lagar & förordningar
– Kort historik
– Formella krav, EMC-direktivet och provningsmetoder
– Emission– och immunitetsstandarder

Signalteori, Tid/frekvenssamband
– Periodiska och icke-periodiska signaler i tid och frekvensdomän
– Frekvensinnehåll i klocksignaler och pulser

Överhörning
– Koppling via gemensam impedans, induktiv och kapacitiv koppling
– Åtgärder för att minska överhörning

Elektromagnetisk strålning
– Hur strålning uppstår
– Åtgärder för att minska strålning

Skärmning
– Principer och utformning

Transmissionsledningar, utbredning av pulser, impedansanpassning
– Utbredning av signaler på kablar och ledningsbanor
– Reflektioner vid missanpassningar och diskontinuiteter

Komponenter
– Parasitiska element
– Komponentval och placering ur EMC-synpunkt

Jordningsprinciper
– Signalnolla, skärmjord, stomanslutning etc.

Filtrering
– Principer
– Placering av filter, zontänkande

Praktikfall
– Industriinstallation
– Kraftförsörjning