Arbetsrätt för chefer/arbetsledare
Att tänka och agera arbetsrättsligt korrekt

”Arbetsrätt för chefer” ger dig som ledare med personalansvar den kunskap som behövs för att få trygghet i viktiga beslut kring när och hur du bör agera i arbetsrättsliga frågor. Under de två utbildningsdagarna tolkar vi den svenska arbetsrätten med hjälp av praktikfall. Vi undersöker hur Arbetsdomstolens domar bildar slutlig rättspraxis och analyserar EU-rättens påverkan på svensk lagstiftning. Under utbildning analyseras, diskuteras och förklaras vad som avses med arbetsrättsligt korrekt tänkande och agerande. Föreläsningar varvas med studier av aktuella fall, tidningsartiklar och arbetsdomstolens (AD) domar. Det begränsade deltagarantalet öppnar upp för många värdefulla diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Utbildningen omfattar två dagar och behandlar följande moment:
• Kort om arbetsrättens historik och framväxt, ”den svenska modellen”
• Medbestämmandelagen: informations- och förhandlingsplikt
• Kopplingen mellan lagar och kollektivavtal, speciellt Teknikavtalet
• Diskrimineringslagen
• Lag om anställningsskydd: anställningsformer, omplacering, hantering av uppsägningsfall, uppsägning på grund av arbetsbrist, lojalitetsplikt m.m.
• Lag om facklig förtroendeman
• Integritetsskydd i arbetslivet (lagförslag)
• EU-rättens påverkan

Kurslitteratur
Lars Åhnberg – Arbetsrätt 2011 med aktuella lagtexter samt Teknikavtalen för arbetare respektive tjänstemän med kommentarer ingår i kursavgiften. Material och praktikfall delas ut under kursen.

Kursledare
Utbildningen hålls av Bo Wiklund, Claritas, som är en mycket uppskattad kursledare, både för sin gedigna kunskap inom området och för sin pedagogik. Bo har mångårig erfarenhet av tolkning av arbetsrättsliga frågor som tidigare personalchef och VD. Han är sedan många år lärare på utbildningar i arbetsrätt och kan entusiasmera dig att ta dig an arbetsrätten på ett personalpolitiskt korrekt sätt.

Utbildningen riktar sig till alla som har arbetsledande arbetsuppgifter eller arbetar med arbetsrättsliga frågeställningar såsom produktionschefer, arbetsledare och HR-handläggare/specialister.