Ett företags arbetsmiljöarbete ska bedrivas enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljö-verkets föreskrifter, och ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Lagstiftningen ställer höga krav på de chefer som fått ett uttalat ansvar för arbetsmiljön.

Utbildningen i Arbetsmiljö och chefsansvar ger fördjupande kunskaper om arbetsmiljö-lagen, om de regler som styr och vem som bär ansvaret för brister i arbetsmiljön och i händelse av en olycka. Denna utbildning ger fördjupade kunskaper om främst ansvarsfrågorna inom arbetsmiljön.

Innehåll och omfattning

Utbildningen om en dag innehåller följande områden:

– Regelverket inom arbetsmiljöområdet.
– Arbetsmiljölagens bakgrund och krav på arbetsgivaren
– Arbetsgivarens, arbetstagarens och skyddsombudets ansvar
– Kopplingarna mellan Arbetsmiljölagen och Brottsbalken
– Arbetsmiljöverkets viktigaste författningar (AFS)
– ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” enligt kraven i AFS 2001:1
– Jämförelse mellan OHSAS 18 001 och Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
– Diskussion av (den eventuella) motsättningen mellan krav på arbetsmiljön och krav på arbetstagarens hälsa.
– Samordningsansvar
– Arbetsmiljöfakta på nätet

I utbildningen går vi igenom egna och andra kända praktikfall, domar från Arbetsdomstolen samt aktuella arbetsmiljöfrågor dokumenterade i statliga utredningar och artiklar i fack- och rikspress.

Kurslitteratur: ”Arbetsmiljö 2011” sammanställd av Lars Åhnberg.

Kursen vänder sig till dig som behöver kunskaper om arbetsmiljö såsom medarbetare, chefer, skyddsombud och andra som arbetar med arbetsmiljöfrågor.