jun
3
mån
NYHET VD-utbildning
jun 3 kl. 09:00

VD-utbildning


Omfattning

Utbildningen omfattar 4 utbildningsdagar (varav 1 uppföljningsdag) plus 3 nätverksträffar

 • Startblock 1, 2 dagar (med gemensam middag)
 • Block 2, 1 dag
 • Block 3, 1 dag
 • Block 4, uppföljning av utbildning 0,5 dag
  + Nätverksträffar, 3 halvdagar under 1 år

Upplägg

Vårt upplägg baseras på att deltagarna ska lära känna varandra och utvecklas tillsammans under en längre period, då är det viktigt att vi tidigt skapar en trygg och lättsam gemenskap i gruppen.
Utbildningen startar därför upp sitt första block med två sammanhängande utbildningsdagar inkluderat en gemensam middag på Öjaby Herrgård efter avslutad dag ett. (övernattning kan köpas till om så önskas)
Block 2 och 3 förläggs vid två tillfällen med ett par veckors mellanrum, följt av en uppföljningsdag av hela utbildningen. Nu startar nätverksutbytet!
Även nätverksträffarna är spridda under det kommande året efter genomförd utbildning. Vi kommer vid dessa tillfällen utbyta erfarenheter och bland annat diskutera trenden digitalisering.


Innehåll

Strategiskt ledarskap

• Min roll i organisationen – organisationens vision/affärsidé
• Omvärldsanalys
• Organisation – ledarskap kopplat till uppgift/planering/resultat
• Att arbeta med visioner och målsättningar
• Det direkta ledarskapet till mellanchefer – vikten med tydlig kommunikation
• Vilka ”filter” som finns i organisationen som kan vara konstruktiva eller destruktiva
• Tillit och dess betydelse för att nå ut med budskap och få medarbetare med på ”banan”
• Skapa en lärande organisation
• Vad kännetecknar en bra ledare?
• Olika ledarstilar
• Vilka styrkor och svagheter har du i ditt ledarskap?
• Beteendeanalys och min personliga ledarstil – självinsikt
• Vilken kommunikationsstil har du som ledare gentemot dina medarbetare?
• Bli medveten om din kommunikation
• Våra olika värderingar och drivkrafter
• Olika kommunikationsverktyg
• Bli tydligare kommunikatör och ledare

Leda och samordna arbetet som ledare

• Få medarbetare att lyssna på vad du har att säga
• Så ger du rak feedback till chefer och medarbetare
• Situations- och personanpassat ledarskap
• Ledarens ansvar och att våga vara den som bestämmer
• Hur hantera informella ledare?
• Vikten av delegering, befogenheter och uppföljning

Coachande ledarskap – vad innebär det?

• Förstå hur du själv påverkar andra
• Så kommunicerar du för att lyfta fram det bästa hos andra
• Coachfärdigheter för att kunna coacha dig själv och dina medarbetare
• Vikten av att coacha och hantera sitt eget välmående
• Att hantera svåra ledarsituationer med medarbetare på ett mer coachande förhållningssätt

Kundfokus

• Utveckla kundfokus kopplat till vision/målbilder och affärsidé
• Kundeffektivitet med hjälp av Leantänkande. Vilka metoder och verktyg inom lean är effektiva för att öka kundfokus?

Att få en grupp att fungera tillsammans

• Hur skall vi lägga upp arbetet för att samarbetet skall fungera?
• FIRO – Hur utvecklas en grupp?
• Susan Wheelans modell och hur omsätta teori till verklighet?
• Gruppsykologi –hur hantera de olika stadierna som ledare?
• Hur bygger du ett fungerande team?
• Så kan du bidra till att forma gruppen till en framgångsrik enhet
• Så skapar du ett arbetsklimat präglat av öppenhet och god kommunikation

Mötesteknik

• Olika typer av möten
• Vad innebär det att vara facilitator?
• Grunderna i facilitering och hur du kan variera upplägget på dina möten
• Den formella delen av mötet – vad krävs för att vi skall vara effektiva i mötet
• Förtydliga målet med mötena
• Att utveckla och genomföra mötena på ett annorlunda och mer kreativt sätt.
• Olika tekniker för att hitta samsyn i en grupp
• Olika sätt att jobba med workshops och olika pedagogiska metoder
• Gruppcoachning – vad är det?
• Hur hantera olika frågor-/svarssituationer?
• Korta träningspass i verklighetsbaserade situationer

Så hanterar du personer om går på tvären

• Tankar, känslor och beteenden i konflikter
• Vilken roll bör du ta i en konflikt?
• Hur du kan hantera en person som sätter sig på tvären och förstör för gruppen?
• Hur ledare och medarbetare kan bidra till att få en bättre samarbetskultur?
• Konflikthantering
• Verktyg och teori enligt Thomas Kilmann

Så lyfter du varje individ

• Några enkla tekniker för coachning av medarbetare
• Förstå hur du själv påverkar andra
• Så kommunicerar du för att lyfta fram det bästa hos andra
• Vikten i att se/respektera och bekräfta sina medarbetare
• Effektiv feedback – ett kraftfullt ledarverktyg
• Feedback övningar


Metodik

Vi arbetar med upplevelsebaserad inlärning som en pedagogisk plattform. Det innebär att man varvar traditionella föreläsningspass med praktiska moment, workshops och med grupprelaterade övningar och rollspel

jun
4
tis
Ledare men inte chef
jun 4 kl. 09:00 – jun 5 kl. 17:00

Ledare men inte chef

Ledare men inte chef är en mycket aktuell ledarskapsutbildning som vi har stor efterfrågan på då många arbeten kräver att du har en god hand med människor och att du ska kunna hantera en grupp utan att vara chef. Du som besitter en ledarroll av något slag men inte en formell chefsbefattning, detta är en god grund för dig att stå på!

Målet med kursen är att tillgodose dig med de verktyg som gör dig trygg i din roll som ledare, så att dina medarbetare i sin tur känner förtroende för dig. På var arbetsplats finner vi olika personlighetstyper med olika kommunikationsstilar. För en god samarbetskultur krävs en tydlig kommunikatör, för att kunna vara en tydlig kommunikatör krävs kunskap om hur en grupp fungerar och vilka faser gruppen går igenom.

Genom att sätta dig in i ledarskapets grundstenar, gruppsykologi samt att uppmärksamma din personliga kommunikations- och ledarstil, kommer du med innefattande verktyg kunna lära dig att leda och samordna arbeten utan att vara chef.

Utbildningen vänder sig till alla som har en ledarroll utan att ha en formell chefsbefattning.

aug
1
tor
Arbetsrätt för chefer
aug 1 kl. 08:30 – 08:45

Arbetsrätt för chefer/arbetsledare

– Att tänka och agera arbetsrättsligt korrekt

Utbildningen i Arbetsrätt ger dig som ledare med personalansvar den kunskap som behövs för att få trygghet i viktiga beslut kring när och hur du bör agera i arbetsrättsliga frågor. Under de två utbildningsdagarna tolkar vi den svenska arbetsrätten med hjälp av praktikfall. Vi undersöker hur Arbetsdomstolens domar bildar slutlig rättspraxis och analyserar EU-rättens påverkan på svensk lagstiftning.

I kursen analyseras, diskuteras och förklaras vad som avses med arbetsrättsligt korrekt tänkande och agerande. Föreläsningar varvas med studier av aktuella fall, tidningsartiklar och arbetsdomstolens (AD) domar. Det begränsade deltagarantalet öppnar upp för många värdefulla diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Utbildningen hålls under två dagar och omfattar följande moment:

• Kort om arbetsrättens historik och framväxt, ”den svenska modellen”
• Medbestämmandelagen: informations- och förhandlingsplikt
• Kopplingen mellan lagar och kollektivavtal, speciellt Teknikavtalet
• Diskrimineringslagen
• Lag om anställningsskydd: anställningsformer, omplacering, hantering av uppsägningsfall, uppsägning på grund av arbetsbrist, lojalitetsplikt m.m.
• Lag om facklig förtroendeman
• Integritetsskydd i arbetslivet (lagförslag)
• EU-rättens påverkan

Kurslitteratur

Lars Åhnberg – Arbetsrätt 2011 med aktuella lagtexter samt Teknikavtalen för arbetare respektive tjänstemän med kommentarer ingår i kursavgiften. Material och praktikfall delas ut under kursen.

Kursledare

Utbildningen hålls av Bo Wiklund, Claritas, som är en mycket uppskattad kursledare, både för sin gedigna kunskap inom området och för sin pedagogik. Bo har mångårig erfarenhet av tolkning av arbetsrättsliga frågor som tidigare personalchef och VD. Han är sedan många år lärare på utbildningar i arbetsrätt och kan entusiasmera dig att ta dig an arbetsrätten på ett personalpolitiskt korrekt sätt.

Utbildningen riktar sig till alla som har arbetsledande arbetsuppgifter eller arbetar med arbetsrättsliga frågeställningar såsom produktionschefer, arbetsledare och HR-handläggare/specialister.

sep
10
tis
Säljkurs nivå 1
sep 10 kl. 08:30 – sep 11 kl. 17:00

Säljkurs nivå 1 – ”Sälj så här”, 2 dagar

Kursen ”Sälj så här” ger dig insikt, kunskaper och verktyg som du direkt kan använda. ”Sälj så här” hjälper dig att snabbt skapa förbättringar som är bestående i ditt sätt att sälja.

Innehåll och omfattning

”Sälj så här” ger dig grunderna och de viktiga stegen för framgångsrik försäljning.

Teori varvas med övningar. I ”Sälj så här” mixas individuellt arbete med grupparbete. Du får med dig ett värdefullt utbyte från diskussioner om erfarenheter och exempel.

Din säljarroll

 • Din säljarroll som framgångsrik säljare
 • Din attityd, vinnarinriktning och säljglädje
 • Din målgrupp, kommunikation och kundglädje

Ditt säljsystem

 • Ditt säljsystem – när säljresan möter köpresan
 • Kundkontakten – besöksbokning och säljmöte
 • Kundbehovet – kundinvändning och köpsignal
 • Kundnytta – kundens betalningsvilja och accept
 • Säljmål, säljstruktur och kundbemötande

Ditt säljargument

 • Ditt säljargument och kundvärde
 • Kundnöjdhet och fördelar för kunden

Målgrupp

”Sälj så här” är en utbildning för dig inom uppsökande försäljning. Du är utesäljare och jobbar t.ex. inom business-to-business.

”Sälj så här” passar både nya säljare och erfarna säljare som känner behov av förnyelse och erfarenhetsutbyte med kollegor. Kursen vänder sig också till dig som har som mål att börja jobba som utesäljare eller säljare inom business-to business i framtiden.

Kursen vänder sig inte till dig som jobbar med butiksförsäljning eller telefonförsäljning.

sep
24
tis
Säljkurs nivå 2
sep 24 kl. 08:30 – sep 25 kl. 17:00

Säljkurs nivå 2 – ”Teknisk försäljning”, 2 dagar

Vi tar fasta på att teknisk försäljning kan ha ett förlopp som slingrar sig fram. Att processen kan vara svår att överblicka. Målet är att öka din framgång i denna miljö. Att du känner dig trygg i din roll med att sälja komplexa projekt till krävande kunder.
Vi lär dig hur du ökar dina möjligheter att påverka. Hur du med strukturerad försäljning får ett bättre resultat.

Innehåll och omfattning

Vi tränar dig i att sälja med inriktning på både relation och resultat. Hur du hanterar flera beslutsfattare och långa processer. Hur du blir bättre i dialogen och starkare i rollen när du ska påverka till förändring. Hur du arbetar planmässigt med ditt mål. Hur du minskar ner ditt fokus på att sälja komponenter till fördel för att sälja projekt och leda dessa projekt.
Teori varvas med övningar. Vi mixar individuellt arbete med grupparbete. Du får med dig ett värdefullt utbyte från våra diskussioner om erfarenheter och exempel.

Inriktning på relationen

 • Kommunicera så att kunden vill köpa av mig.
 • Schemat för ett lösningsorienterat säljsystem.
 • Hur kunden tänker och fattar beslut.
 • Hur kunden positionerar leverantörer.
 • Få kunden att själv förstå vad kunden behöver.

Inriktning på resultatet

 • Säkra mina konkurrensfördelar.
 • Fokus på värde istället för pris.
 • Rollen som strateg i min egen organisation.
 • Förhandling som båda parter vinner på.
 • Öka min säljtid.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som säljer komplexa lösningar till beslutsfattare på högre positioner. Du behöver de verktyg som klarar av att korta ner processen. Du söker metoder som gör dig mer slagkraftig. Du vill bli starkare i hela kedjan från analysen av din kund och kundens kund. Så att du bättrar på ditt resultat genom hela flödet. Ända fram till planering av förhandling och avslut.

Du som är säljande tekniker eller ingenjör kommer att ha stor nytta av just denna kurs.

okt
7
mån
Effektivt inköp
okt 7 kl. 08:30 – okt 8 kl. 17:00

Inköpets betydelse för ett företags lönsamhet ökar i takt med trender som outsourcing och fokusering på kärnverksamheten. Det är inte ovanligt att inköpet står för två tredjedelar av ett företags totala kostnadsmassa.

Denna utbildning syftar till att förbättra företagets lönsamhet genom att ge verktygen för ett effektivare inköp. Vi går genom olika inköpsanalyser, verktyg och strategier som ger input till att bedriva ett effektivt och strukturerat inköpsarbete på hemmaplan.

Innehåll och omfattning

Utbildningen omfattar två dagar, det som hanteras under dagarna:

• Inköpets roll i företaget och dess betydelse för lönsamheten
• Inköpsstrategier
– En eller flera leverantörer per artikel
– Antal leverantörer
– Lokalt/globalt inköp
– Differentiering av produkter och leverantörer
• Styrning av materialflöden
– Prognoser, efterfrågevariation
– Lagerstyrning, ABC-klassificering
• Transaktionskostnader
• Mätning av inköpets resultat och effektivitet
• Inköpsanalyser och inköpsverktyg

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med inköp och som vill få inspiration och kunskap för att utnyttja inköpets potential till förbättrad lönsamhet.