TECC/ juni 11, 2018/ / 0 comments

EMC grundkurs – En dag om elektromagnetisk kompatibilitet

EMC- Elektromagnetisk kompatibilitet är ett samlingsbegrepp för hur en apparat hanterar oönskad generering, spridning och mottagning av elektromagnetisk energi. Utbildningen ger en grundläggande förståelse för de EMC-¬problem som kan uppstå samt vilka åtgärder som kan vidtas för att minska dessa. Vi går igenom dagens EMC-krav och hur en ”störsäker” funktion kan skapas för apparater och installationer. Utbildningen hjälper dig också att klara av kraven för CE-märkning, då alla elektriska/elektroniska produkter måste CE-märkas för att få släppas ut på den europeiska marknaden.

Kursen omfattar en dag och innehåller följande områden:

  • Introduktion
   – EMC allmänt
   – Elektromagnetisk smog
   – Prov med ESD-pistol
  • Lagar & förordningar
   – Kort historik
   – Formella krav, EMC-direktivet och provningsmetoder
   – Emission– och immunitetsstandarder
  • Signalteori, Tid/frekvenssamband
   – Periodiska och icke-periodiska signaler i tid och frekvensdomän
   – Frekvensinnehåll i klocksignaler och pulser
  • Överhörning
   – Koppling via gemensam impedans, induktiv och kapacitiv koppling
   – Åtgärder för att minska överhörning
  • Elektromagnetisk strålning
   – Hur strålning uppstår
   – Åtgärder för att minska strålning
  • Skärmning
   – Principer och utformning
  • Transmissionsledningar, utbredning av pulser, impedansanpassning
   – Utbredning av signaler på kablar och ledningsbanor
   – Reflektioner vid missanpassningar och diskontinuiteter
  • Komponenter
   – Parasitiska element
   – Komponentval och placering ur EMC-synpunkt
  • Jordningsprinciper
   – Signalnolla, skärmjord, stomanslutning etc.
  • Filtrering
   – Principer
   – Placering av filter, zontänkande
  • Praktikfall
   – Industriinstallation
   – Kraftförsörjning

   

 • Kursen vänder sig huvudsakligen till konstruktörer och tekniker som är engagerade i utveckling, inköp och leverans av komponenter, apparater, system eller installationer.
Share this Post

Leave a Comment